ข้อบังคับมทร.ตะวันออกว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

ประเภทเอกสาร: 
ข้อบังคับ
ลงนามโดย: 
มทร.ตะวันออก
งาน: 
งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ