การผลิตบัณฑิต

1.2 จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

1.3 จำนวนอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

1.4 ค่า FTES

วันที่จัด รายงานกิจกรรม/โครงการ
จำนวนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/ 2560
ค่า FTES ปีการศึกษา 2559

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

วันที่จัด รายงานกิจกรรม/โครงการ
รายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา ปีการศึกษ 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน 3 ก.พ. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน
แบบประเมินตนเองของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
ผลการตอบแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
คณะวิทย์ฯจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน 18 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาการจัดการสหกิจศึกษา 27 มกราคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา

วันที่จัด รายงานกิจกรรม/โครงการ
สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯจัดพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่ 61 6 ก.ย. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำปี 2561 18 ส.ค.2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 60
สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ตัวแทนนักศึกษาพร้อมคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบคณบดีเพื่อรายงานผลในโอกาสที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติ 25 พ.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมจิตอาสา "รักษ์อ่างเก็บน้ำบางพระ" 31 มี.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน มจธ. 22 ก.พ.2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 ก.พ. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา 22 ก.พ. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม 28 มกราคม 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาการจัดการสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 ม.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน : สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21 22 พ.ย. 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ จัดโครงการน้อมบูชา พระคุณครู 2560 24 สิงหาคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สโมสรนักศึกษาจัดโครงการทำบุญประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560 18 สิงหาคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะวิทย์จัดโครงการค่ายวิทย์จิตอาสา 25 มิ.ย.2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 26 ก.ค. 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
ข้อบังคับมทร.ตะวันออกว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิทย์-อาหาร จัดการประกวดนวัตกรรมอาหารเพื่อคนรุ่นใหม่ PD Festival (Food Innovation for New Generation) 4 พ.ค. 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
นศ.คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานจากงานประชุมวิชาการ AUCC 2017 20-22 เมษายน 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 22-24 เม.ย. 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 23-24 มีนาคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ 24 มีนาคม 2560
คณะวิทย์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา 10 มีนาคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ ปีการศึกษา 2560 2 มีนาคม 60 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ฯ จัดโครงการ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และบัณฑิตพึงประสงค์ 21 มกราคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 มกราคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
เคเบิ้ลทีวี พี.ที.วี. ศรีราชา เข้าถ่ายทำข่าวสารนวัตกรรมโรงเรือนต้นแบบปลูกพืช 16 มกราคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม 19 ธันวาคม 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาและบุคลากร 6 พฤษจิกายน 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ
บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทย์ร่วมถวายความอาลัยและน้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 27 ตุลาคม 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สโมสรคณะวิทย์จัดกิจกรรม freshy night 2016 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 สิงหาคม 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดกิจกรรมตักบาตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 สิงหาคม 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ