การบริหารจัดการ

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

5.1การบริหารของคณะเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม

วันที่จัด รายงานกิจกรรม/โครงการ
ทีมผู้บริหารคณะวิทย์ ร่วมประชุมร่วมมือ ด้านวิชาการกับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 20 พ.ย.2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินตนเองของอาจารย์ ปีการศึกษา 2559
ค่าเป้าหมายและผู้รับฟิดชอบตัวบ่งชี้ ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ตะวันออก พ.ศ. 2556-2560 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2559)
การจัดสรรครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560
คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากร 8-9 มิ.ย.2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
บุคลากร หัวหน้าสาขาและผู้บริหารคณะวิทย์ร่วมเสวนากาแฟ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 5 เมษายน 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ฯจัดเสวนาสภากาแฟ 7 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ 30-31 มกราคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าหารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือ 16 มกราคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท ไทพเพรซิเดนท์ฟู้ด 22 กันยายน 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ฯจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากร 25-26 กรกฎาคม 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์บุคลากรสายสนับสนุน 8-9 กรกฎาคม 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ 16-17 มีนาคม 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ
อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ฯ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ฯคัดเลือกตัวแทนจากคณาจารย์เพื่อเป็นคณะกรรมการประจำวิทยาเขต 27 มกราคม 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ฯต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Hue University 20 สิงหาคม 2558 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากร 3-5 กรกฎาคม 2558 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ฯ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 22 มิถุนายน 2558 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดกิจกรรมสรุปและเผยแพร่การเสวนาการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 2 มิถุนายน 2558 รายงานกิจกรรม/โครงการ

5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร

วันที่จัด รายงานกิจกรรม/โครงการ
สำนักงานคณบดีคณะวิทย์ตรวจประเมินคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิทย์อาหาร ตรวจประเมินคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 2 สิ.ค 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
หลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีชีวภาพ ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรรองรับการผลิตบัณฑิตในอนาคต 13 กรกฎาคม 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดประชุมปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา 2561 15 พ.ค. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 24 ก.ย. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 17 ส.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดประชุมตรวจประเมินประกันคุณภาพ หลักสูตร วท.บ.(วิทยการคอมพิวเตอร์) 11 ส.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร 9 ส.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินประกันคุณภาพ 7 ส.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร) 4 ส.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
หลักสูตรจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 31 ก.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิชาจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วท.บ.(อุตสาหกรรมอาหารฯ) 30 ก.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
การกำกับมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ค่าเป้าหมายและผู้รับฟิดชอบตัวบ่งชี้ ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร