การบริหารจัดการ

5.1การบริหารของคณะเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม

วันที่จัด รายงานกิจกรรม/โครงการ
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินตนเองของอาจารย์ ปีการศึกษา 2559
ค่าเป้าหมายและผู้รับฟิดชอบตัวบ่งชี้ ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ตะวันออก พ.ศ. 2556-2560 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2559)
การจัดสรรครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560
คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากร 8-9 มิ.ย.2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
บุคลากร หัวหน้าสาขาและผู้บริหารคณะวิทย์ร่วมเสวนากาแฟ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 5 เมษายน 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ฯจัดเสวนาสภากาแฟ 7 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ 30-31 มกราคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าหารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือ 16 มกราคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท ไทพเพรซิเดนท์ฟู้ด 22 กันยายน 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ฯจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากร 25-26 กรกฎาคม 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์บุคลากรสายสนับสนุน 8-9 กรกฎาคม 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ 16-17 มีนาคม 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ
อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ฯ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ฯคัดเลือกตัวแทนจากคณาจารย์เพื่อเป็นคณะกรรมการประจำวิทยาเขต 27 มกราคม 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ฯต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Hue University 20 สิงหาคม 2558 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากร 3-5 กรกฎาคม 2558 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ฯ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 22 มิถุนายน 2558 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดกิจกรรมสรุปและเผยแพร่การเสวนาการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 2 มิถุนายน 2558 รายงานกิจกรรม/โครงการ

5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร