การบริการวิชาการ

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

วันที่จัด รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิศวกรรมเมคคาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมจัดอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 5-27 ต.ค.  2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ร่วมจัดนิทรรศการในงานพรรณไม้งาม อร่ามชล ประจำปี 2562 8-15 ก.ย. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิทย์อาหาร คณะวิทย์จัดอบรมการผลิตน้ำบริโภคอย่างปลอดภัยเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ 29 - 30 มิ.ย. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
วิศวกรรมเกษตรจัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการจัดทำวัสดุปลูกสำหรับกล้วยไม้ทดแทนกาบมะพร้าว 1-2 ส.ค. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะครูและนักเรียน ร.ร.ดาราสมุทร ศรีราชา เข้าศึกษาดูงานคณะวิทย์ 9 กรกฎาคม 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
แผนปฏิบัติราชการงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนประจำปี พ.ศ.2562
แผนบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566)
แผนบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
คณะวิทย์ฯจัดอบรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15-16 มิ.ย. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดโครงการสำรวจและติดตามความต้องการของชุมชน 21 มีนาคม 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างอาชีพแก่ชุมชน 21 มี.ค. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ให้บริการวิชาการ แก่ผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิง จ.ชลบุรี 20 มี.ค. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
อาจารย์คณะวิทย์ร่วมยกระดับอาชีพเกษตรกรภายใต้โครงการของสำนักงานประมงอำเภอพานทอง 12 ก.พ. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานจัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร 22 ก.พ. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดอบรมกิจกรรมพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพการผลิตผลไม้ภาคตะวันออก 21-22 ก.พ. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทย์จัดแข่งทักษะด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 4 ธ.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานจัดอบรมอนุรักษ์พลังงานภายในชุมชน 3 ธ.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตองค์ความรู้สู่ชุมชนในงานเกษตรบางพระแฟร์ 1-9 ธ.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 3 ธ.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณาจารย์คณะวิทย์ให้บริการวิชาการแก่นักเรียนมัธยมตอนปลาย 17 พ.ย. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทย์จัดโครงการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยววิถีไทยชุมชนตะเคียนเตี้ย 18 ก.ย. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ฯ จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561 “ADVENTURE OF SCIENCE” 15-18 ส.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
อาจารย์คณะวิทย์ฯร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ร่วมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 27-28 มิ.ย 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ฯ จัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน 7 มี.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดโครงการรพัฒนาความรู้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชลบุรี "Head Hand Heart" 17 มกราคม 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้ระบบ Arduino 21 ก.ย. 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2560
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จัดการแข่งขันการตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “STEM Quest” 13 กรกฎาคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดโครงการค่ายวิทย์จิตอาสา 25 มิ.ย.2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ฯ ได้จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 ก.ค. 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ QR Code ในธุรกิจชุมชน
สาขาวิทย์-อาหาร จัดการแข่งขัน เมนูส้มตำลีลา ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 11 กรกฎาคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นสีจากแป้งเท้ายายม่อม 12 กรกฎาคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีชีวภาพสู่ชุมชน 9-10 ก.ค. 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม คณะวิทย์ จัดโครงการการผลิตอาหารและเครื่องดื่มปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 22-23 มีนาคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
เคเบิ้ลทีวี พี.ที.วี. ศรีราชา เข้าถ่ายทำข่าวสารนวัตกรรมโรงเรือนต้นแบบปลูกพืช 16 มกราคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน 23-24 มิถุนายน 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ