สาขาวิชาและหน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มีจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 7 สาขาวิชา 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 สาขา ระดับปริญญาโท 1 สาขา และสาขาให้บริการการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 สาขา มีรายละเอียดดังนี้


 
 

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาให้บริการการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

หน่วยงานที่ให้บริการทางการศึกษา จำนวน 3 หน่วยงาน

  • สำนักงานคณบดี

  • ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม

  • ศูนย์ความปลอดภัยของอาหาร