บุคลากรสายวิชาการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ดร.จตุพร อรุณกมลศรี

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9101
jatuporn2004@yahoo.com

ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9299
deakinds@gmail.com

ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ1670
saijai_pas@yahoo.co.th

ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ1670
patsoontron@hotmail.com

ผศ.ดร.วรรณภา ทาบโลกา

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ1690
wthabloga@hotmail.com

ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ1670
daffy13@hotmail.com

อ.พัชนี บุญธกานนท์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ1673
patchaboon@hotmail.com

ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ1681
nitteranon@gmail.com

อ.อมรรัตน์ โมราราช

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ1670
amonrut_morn1@hotmail.com

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผศ.ดร.นิภาพร ก้านทอง

038-358201 ต่อ 9205 nipaporn.kanthong@gmail.com

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

038-358201 ต่อ1644 sutunya_19@hotmail.com

ดร.นันทพร พึ่งสังวร

038-358201 ต่อ1653 -

ดร.สุธีรา อานามวงษ์

038-358201 ต่อ1653 suteera_ar@rmutto.ac.th

ผศ.ปราณี นิมิบุตร

038-358201 ต่อ 1654

อ.ภานุมาศ บุญผดุง

038-358201 ต่อ 8016

อ.มนตรี เรืองสิงห์

038-358201 ต่อ1644 mt_montri@hotmail.com

อ.จินตนา เพชรมณีโชติ

038-358201 ต่อ 1644 -

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1653,9139
nuttaya_ru@rmutto.ac.th

อ.วิชญะ สมเกียรติ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9205

อ.สกุลชาย สารมาศ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1730,9139
sakulchai_sa@rmutto.ac.th

อ.อรรถนิติ วงศ์จักร์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1653,9139
-

อ.สุกัลยา ชาญสมร

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1653,9139
sukanya.chansamorn@gmail.com

อ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1653,9139
pongpat.singsri@gmail.com

อ.พัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1653,9139
patsita_si@rmutto.ac.th

อ.ยศภัทร เรืองไพศาล

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1653,9139
-

อ.ชานนท์ ดวงพายัพ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9139,1730
chanonol@gmail.com

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

ผศ.คมกฤช กิตติพร

โทรศัพท์: 038-358201 ต่อ 9102
kom_ppe@hotmail.com

ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า

โทรศัพท์: 038-358201 ต่อ 7001
rawin2272@hotmail.com

อ.ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ

โทรศัพท์: 038-358201 ต่อ 7004
suppasith.k@gmail.com

อ.ชนิดา บุพตา

โทรศัพท์: 038-358201 ต่อ 7003
lau-2@hotmail.com

ดร.กรรณพต แก้วสอน

โทรศัพท์: 038-358201 ต่อ 7004
kannapot60@hotmail.com

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

อ.ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9133
tassaphan_su@rmutto.ac.th

อ.ชวลิต ปัญญาอิสระ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9133
-

อ.อภิวัฒน์ จันโท

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9133
-

อ.นพรุจ เขียวนาค

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9133
nopparut_kh@rmutto.ac.th

อ.ศิริชัย สมแสน

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9133
-

อ.บุญฤทธิ์ ปินตาสี

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9133
bunyalith@gmail.com

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

อ.ปภากร ศรีสอน

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1673
pkstu_58@hotmail.com

อ.ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1670
arfsamwa@gmail.com

ดร.ศธิธร ปุรินทราภิบาล

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1670
-

ดร.ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1670
patiyutk@gmail.com

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

ดร.กมลวรรณ จิตจักร

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9159
-

ดร.จิรวัฒน์ สิตรานนท์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9159
jirawat_solar@hotmail.com

ดร.สุณิสา ศุภคณาพิทักษ์

โทรศัพท์ โทร : 038-358201 ต่อ 9159
-

ดร.วทัญญู รอดประพัฒน์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9159
wathanyoo.ro@gmail.com

ดร.กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9159
k_yong28@hotmail.com

อ.ศรีมา แจ้คำ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9159
srima_j@hotmail.com

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ผศ.สมชาย พุยศิริ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1706
-

ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 8924
-

ผศ.กฤษดา สมิตะสิริ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1706
-

ดร.ปวีณา แตงจวง

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9103
paweenasan@yahoo.com

รศ.ดร.วิโรจน์ โชติพิพัฒน์วรกุล

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1701
-

ดร.วิจิตร์ วิโสรัมย์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9199
wijitara_wi@hotmail.com

อ.พิรดา สุดประเสริฐ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9299
-

อ.ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9199
-

อ.กนกพร เกาะมั่น

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9199
-

อ.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9199
-

อ.มาโนช รัตนคุณ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9199
-

อ.สมทบ สันติเบ็ญจกุล

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9199
-

อ.เพียงขวัญ เครือภู่

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9180
-

อ.สินทรัพย์ แซ่แต้

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9299
sinsap_sa@rmutto.ac.th

อ.อนันทญา แสนสวัสดิ์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9299
ananthaya_san@gmail.com

ดร.วรีภรณ์ รัตนิสสัย

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9180

ดร.กรรณิการ์ พิมพ์รส

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9299

ดร.รัชดา ไชยเจริญ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9199
-

อ.สมบูรณ์ หมุนแก้ว

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1706
-