บุคลากรสายวิชาการ

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9299
deakinds[at]gmail.com

ดร.จตุพร อรุณกมลศรี

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9299
jatuporn2004[at]yahoo.com

ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ1670
saijai_pas[at]yahoo.co.th

ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ1670
patsoontron[at]hotmail.com

ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9102
daffy13[at]hotmail.com

อ.พัชนี บุญธกานนท์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ1673
patchaboon[at]hotmail.com

ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ1681
nitteranon[at]gmail.com

อ.อมรรัตน์ โมราราช

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ1670
amonrut_morn1[at]hotmail.com

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผศ.ดร.นิภาพร ก้านทอง

038-358201 ต่อ 9205 nipaporn.kanthong@gmail.com

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

038-358201 ต่อ 9101 sutunya_19[at]hotmail.com

ดร.นันทพร พึ่งสังวร

038-358201 ต่อ1653 ืีืnuntapornp@hotmail.com

ดร.สุธีรา อานามวงษ์

038-358201 ต่อ 9104 suteera_ar[at]rmutto.ac.th

ผศ.ปราณี นิมิบุตร

038-358201 ต่อ 1654

อ.ภานุมาศ บุญผดุง

038-358201 ต่อ 8016

อ.มนตรี เรืองสิงห์

038-358201 ต่อ1644 mt_montri[at]hotmail.com

อ.จินตนา เพชรมณีโชติ

038-358201 ต่อ 1644 -

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1653,9139
nuttaya_ru[at]rmutto.ac.th

อ.สกุลชาย สารมาศ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1730,9139
sakulchai_sa[at]rmutto.ac.th

อ.พัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1653,9139
patsita_si[at]rmutto.ac.th

อ.ยศภัทร เรืองไพศาล

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1653,9139
-

อ.ชานนท์ ดวงพายัพ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9139,1730
chanonol[at]gmail.com

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

ผศ.คมกฤช กิตติพร

โทรศัพท์: 038-358201 ต่อ 9102
kom_ppe[at]hotmail.com

อ.ภัทราพร สัญชาตเจตน์

โทรศัพท์: 038-358201 ต่อ 9102
pattrsan@gmail.com

อ.ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ

โทรศัพท์: 038-358201 ต่อ 7004
suppasith.k[at]gmail.com

อ.ชนิดา บุพตา

โทรศัพท์: 038-358201 ต่อ 7003
lau-2[at]hotmail.com

ดร.กรรณพต แก้วสอน

โทรศัพท์: 038-358201 ต่อ 7004
kannapot60[at]hotmail.com

ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า

โทรศัพท์: 038-358201 ต่อ 7001
rawin2272[at]hotmail.com

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

อ.นพรุจ เขียวนาค

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9133
nopparut_kh[at]rmutto.ac.th

อ.ชวลิต ปัญญาอิสระ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9133
-

อ.อภิวัฒน์ จันโท

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9133
-

อ.ศิริชัย สมแสน

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9133
-

อ.บุญฤทธิ์ ปินตาสี

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9133
bunyalith[at]gmail.com

อ.ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9103
tassaphan_su[at]rmutto.ac.th

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1653,9139
pongpat_si[at]rmutto.ac.th

อ.สุกัลยา ชาญสมร

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1653,9139
sukanya_ch[at]rmutto.ac.th

อ.อรรถนิติ วงศ์จักร์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1653,9139
-

อ.วิชญะ สมเกียรติ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9205

อ.ศรีชล ภิรมย์ลาภ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1653,9139

วท.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

ดร.ศธิธร ปุรินทราภิบาล

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1670
-

อ.ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1670
arfsamwa[at]gmail.com

ดร.ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1670
patiyutk[at]gmail.com

อ.ปภากร ศรีสอน

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1673
pkstu_58[at]hotmail.com

วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

ดร.กมลวรรณ จิตจักร

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9159
-

ดร.จิรวัฒน์ สิตรานนท์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9159
jirawat_solar[at]hotmail.com

ดร.วทัญญู รอดประพัฒน์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9159
wathanyoo.ro[at]gmail.com

ดร.กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9159
k_yong28[at]hotmail.com

อ.ศรีมา แจ้คำ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9159
srima_j[at]hotmail.com

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ดร.สมทบ สันติเบ็ญจกุล

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9199
-

ผศ.สมชาย พุยศิริ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1706
-

ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 8924
s.phon2011@gmail.com

รศ.ดร.วิโรจน์ โชติพิพัฒน์วรกุล

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1701
wirotec9@gmail.com

ดร.วรีภรณ์ รัตนิสสัย

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9180
vareeporn_ra@rmutto.ac.th

อ.พิรดา สุดประเสริฐ (ลาศึกษาต่อ)

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9299
rmutto_pira@hotmail.co

อ.ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9199
piyatida2pung@gmail.com

อ.กนกพร เกาะมั่น

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9199
-

ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9150
koranat.nark@gmail.com

อ.มาโนช รัตนคุณ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9199
-

อ.เพียงขวัญ เครือภู่

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9180
-

อ.สินทรัพย์ นับเพชรพลอย

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9299
sinsap_sa@rmutto.ac.th

อ.อนันทญา แสนสวัสดิ์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9299
ananthaya_san@gmail.com

ดร.กรรณิการ์ พิมพ์รส

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9299
kpimrote@gmail.com

ดร.วิจิตร์ วิโสรัมย์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9150
wijitara_wi[at]hotmail.com

ดร.รัชดา ไชยเจริญ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9150
noonrachada@gmail.com

ดร.ปวีณา แตงจวง

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9103
paweenasan[at]yahoo.com