บุคลากรสนับสนุน

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ชญานันทน์ แซ่เฮง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9105
cy.2507@hotmail.com

สำนักงานคณบดี

ทัศนวรรณ์ โอสุวรรณ

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 9100
tassanawan.d@gmail.com

อดิศักดิ์ จำปาสี

งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

โทรศัพท์ 9109
adisak214@gmail.com

นิสารัตน์ โหลนอก

งานนโยบายและแผน

โทรศัพท์ 9110
nisarutl2@gmail.com

กนกรัตน์ เบญจมาศ

งานบริการวิชาการ

โทรศัพท์ 9109
mew.kanokrat@hotmail.com

พงษ์เทพ อิ่มเอิบ

งานบุคลากร

โทรศัพท์ 9108
tukiisg@gmail.com

กฤติภูมิ แวงภูลา

งานประกันคุณภาพและเทคโนโลยีการศึกษา

โทรศัพท์ 9108
krittiphum@rmutto.ac.th

นันทนา เยื้องไกรงาม

งานพัสดุ

โทรศัพท์ 9100
nantana_ploy@hotmail.com

ไพรินทร์ คงสมร

งานวิชาการและวิจัย

โทรศัพท์ jeab_love_off@hotmail.com
9106

เบญจมาศ สุวรรณทัต

งานสารบรรณ

โทรศัพท์ sci.rmutto@gmail.com
9111

ประเสิรฐ เกตุอ่อน

พนักงานขับรถ

โทรศัพท์ 9100
-

ดวงเดือน ไชยสิทธิ์

แม่บ้าน

โทรศัพท์ 9100
-

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เสกศิลป์ มีดี

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ1293
-

อาทิตย์ ฟองฟุ้ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9299
artit_fonfung@hotmail.com

เขมณัฐ อุสาห์ดี

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ1674
-

สำเนา ตรีกูด

แม่บ้าน

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ1691
-

สุจิระรัตน์ เอกเฉลิมวุฒิ

แม่บ้าน

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ1680
-

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วิไลวรรณ ใยเมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์: 038-358201 ต่อ 9199
sci_math2012@hotmail.com

สุรบดินทร์ อุตมัง

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

โทรศัพท์: 038-358201 ต่อ 9180

ทองลี ชัยชาญ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

โทรศัพท์: 038-358201 ต่อ 1701
-

ขวัญเรือน นาสา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

โทรศัพท์: 038-358201 ต่อ 1640
-

สมศักดิ์ ตรีกูต

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

โทรศัพท์: 038-358201 ต่อ 9299
-

ทับทิม เวทการ

แม่บ้าน

โทรศัพท์: 038-358201 ต่อ 9299

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

นันทวัน สมสามารถ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์: 038-358201 ต่อ 9239

ไพรินทร์ ซิ้มเต็ก

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

โทรศัพท์: 038-358201 ต่อ 9205
-

ศศิธร ทะสุนทร

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

โทรศัพท์: 038-358201 ต่อ1666
-

ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม

กำธร เขียวแก่

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์: 038-358201 ต่อ 9219

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จริยา บุญเสริม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์: 038-358201 ต่อ 9139,1730
email:

รพีพัฒน์ บุญทัศน์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

โทรศัพท์: 038-358201 ต่อ 9139,1730
email:

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

นลินนิภา เพ็งผล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์: 038-358201 ต่อ 9159
email:
maijung1988[at]gmail.com