คณะผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

คณบดี

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9101
sutunya_19[at]hotmail.com

รองคณบดี

ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9102
daffy13[at]hotmail.com

อ.ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9103
tassaphan_su[at]rmutto.ac.th

ดร.สุธีรา อานามวงษ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9104
suteera_ar[at]rmutto.ac.th

หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าศูนย์

ชญานันทน์ แซ่เฮง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9105
cy.2507[at]hotmail.com

ดร.กมลวรรณ จิตจักร

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9159
-

อ.บุญฤทธิ์ ปินตาสี

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9133
bunyalith[at]gmail.com

ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1653,9139
nuttaya_ru[at]rmutto.ac.th

ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ1670
patsoontron[at]hotmail.com

ดร.จตุพร อรุณกมลศรี

หัวหน้าศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9299
jatuporn2004[at]yahoo.com

อ.ภานุมาศ บุญผดุง

หัวหน้าศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9211

อ.ปภากร ศรีสอน

หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1673
pkstu_58[at]hotmail.com

ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 7001
rawin2272[at]hotmail.com

ผศ.ดร.นิภาพร ก้านทอง

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9205
nipaporn.kanthong@gmail.com

ดร.ปวีณา แตงจวง

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9103
paweenasan[at]yahoo.com