คณะผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

คณบดี

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9101
sutunya_19[at]hotmail.com

รองคณบดี และหัวหน้าสำนักงาน

ชญานันทน์ แซ่เฮง

-หัวหน้าสำนักงานคณบดี

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9105
cy.2507[at]hotmail.com

ดร.สมทบ สันติเบ็ญจกุล

-รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9199
-

ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

-รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9102
daffy13[at]hotmail.com

ดร.สุธีรา อานามวงษ์

-รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9104
suteera_ar[at]rmutto.ac.th

หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าศูนย์

ดร.กมลวรรณ จิตจักร

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9159
-

ดร.จตุพร อรุณกมลศรี

หัวหน้าศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9299
jatuporn2004[at]yahoo.com

ดร.วรีภรณ์ รัตนิสสัย

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9180
vareeporn_ra@rmutto.ac.th

ดร.ศธิธร ปุรินทราภิบาล

หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1670
-

ผศ.คมกฤช กิตติพร

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9102
kom_ppe[at]hotmail.com

ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1653,9139
nuttaya_ru[at]rmutto.ac.th

ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ1670
patsoontron[at]hotmail.com

อ.นพรุจ เขียวนาค

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9133
nopparut_kh[at]rmutto.ac.th

อ.ภานุมาศ บุญผดุง

หัวหน้าศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9211

อ.มนตรี เรืองสิงห์

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ1644
mt_montri[at]hotmail.com