คณะกรรมการประจำคณะ

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

ประธานคณะกรรมการ

1. คณบดี

รศ.ดร.สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์

กรรมการ

2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ดร.สมทบ สันติเบ็ญจกุล

4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ดร.สุธีรา อานามวงษ์

5. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.สุพัตรา  พูลพืชชนม์

6. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

นายมนตรี  เรืองสิงห์

7. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ณัฐธยาน์  รุจิราธนาพัฒน์

8. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

ผศ.คมกฤช  กิตติพร

9. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

นายนพรุจ  เขียวนาค

10. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

ดร.กมลวรรณ  จิตจักร

11. หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ดร.ศธิธร ปุรินทราภิบาล

12. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นางสาววรีภรณ์ รัตนิสสัย

13. หัวหน้าศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม

นายภานุมาศ  บุญผดุง

14. หัวหน้าศุนย์ความปลอดภัยทางอาหาร

ดร.จตุพร  อรุณกมลศรี

กรรมการประจำคณะฯ (คณาจารย์ประจำคณะ)

 

 

15. กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ (ภายใน)

 

16. กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ (ภายใน)

 

กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ

 

17. กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ

 

18. กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ

 

19. กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ

 

20. กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ

 

กรรมการและเลขานุการ

 

21. หัวหน้าสำนักงานคณบดี (เลขานุการ)

นางสาวชญานันทน์  แซ่เฮง

22. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ช่วยเลขานุการ)

นางสาวเบญจมาศ  สุวรรณทัต