คณะกรรมการประจำคณะ

ประธานคณะกรรมการ

1. คณบดี

ดร.จตุพร  อรุณกมลศรี

กรรมการ

2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

ผศ.คมกฤช  กิตติพร

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ดร.ปวีณา  แตงจวง

4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ดร.ประณต  กล่ำสมบูรณ์

5. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.ดร.ตวงสิริ  สยมภาค

6. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผศ.ดร.นิภาพร  ก้านทอง

7. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นายชานนท์  ดวงพายัพ

8. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

ผศ.ดร.ระวิน  สืบค้า

9. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

นายทัศพันธุ์  สุวรรณทัต

10. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

นางกมลวรรณ  จิตจักร

11. หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

นางปภากร  ศรีสอน

12. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ดร.ประณต   กล่ำสมบูรณ์

13. หัวหน้าศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม

นายภานุมาศ  บุญผดุง

14. หัวหน้าศุนย์ความปลอดภัยทางอาหาร

ดร.จตุพร  อรุณกมลศรี

กรรมการประจำคณะฯ (คณาจารย์ประจำคณะ)

 

15. อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผศ.ศุภฤกษ์  กุลปภังกร

16. อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ผศ.กฤษดา  สมิตะสิริ

17. อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

ดร.กรรณพต  แก้วสอน

กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ

 

18. กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ

คุณณัฐชานันท์  บวบทอง

19. กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สมศักดิ์  เอี่ยมคงสี

20. กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ

รศ.สำราญ  มีศรเอี่ยม

21. กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ

คุณพยุงศักดิ์  สว่างการ

กรรมการและเลขานุการ

 

22. หัวหน้าสำนักงานคณบดี (เลขานุการ)

นางสาวชญานันทน์  แซ่เฮง

23. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ช่วยเลขานุการ)

นางสาวเบญจมาศ  สุวรรณทัต

24. นักวิชาการพัสดุ (ผู้ช่วยเลขานุการ)

นางสาวนันทนา เยื้องไกรงาม