คณะกรรมการประจำคณะ

ประธานคณะกรรมการ

1. คณบดี

รศ.ดร.สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์

กรรมการ

2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

 

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

 

5. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.สุพัตรา  พูลพืชชนม์

6. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผศ.ดร.นิภาพร  ก้านทอง

7. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ณัฐธยาน์  รุจิราธนาพัฒน์

8. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

ผศ.ดร.ระวิน  สืบค้า

9. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

นายบุญฤทธิ์ ปินตาสี

10. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

ดร.กมลวรรณ  จิตจักร

11. หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

นางปภากร  ศรีสอน

12. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ดร.วิจิตร์  วิโสรัมย์

13. หัวหน้าศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม

นายภานุมาศ  บุญผดุง

14. หัวหน้าศุนย์ความปลอดภัยทางอาหาร

ดร.จตุพร  อรุณกมลศรี

กรรมการประจำคณะฯ (คณาจารย์ประจำคณะ)

 

 

15. อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ผศ.กฤษดา  สมิตะสิริ

16. อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

ดร.กรรณพต  แก้วสอน

กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ

 

17. กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ

คุณณัฐชานันท์  บวบทอง

18. กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สมศักดิ์  เอี่ยมคงสี

19. กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ

รศ.สำราญ  มีศรเอี่ยม

20. กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ

คุณพยุงศักดิ์  สว่างการ

กรรมการและเลขานุการ

 

21. หัวหน้าสำนักงานคณบดี (เลขานุการ)

นางสาวชญานันทน์  แซ่เฮง

22. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ช่วยเลขานุการ)

นางสาวเบญจมาศ  สุวรรณทัต

23. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ช่วยเลขานุการ)

นางสาวนิสารัตน์  โหลนอก