วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)

เกี่ยวกับสาขาวิชา

         การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนได้ โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

ชื่อหลักสูตร(ไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)

ชื่อย่อ(ไทย) : วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)

ชื่อหลักสูตร(อังกฤษ) : Master of Engineering (Energy Technology)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : M.Eng. (Energy Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ความสำคัญของหลักสูตร

         หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความพร้อมทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่ดีเก่ง และตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนทางด้านเทคโนโลยีพลังงานของประเทศ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน สามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน สามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน พัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

 

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสุตร วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  

โครงสร้างหลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีพลังงาน แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน ได้แก่

1. แผน ก แผน ก2 มีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
 
1.2. กลุ่มวิชาบังคับแกน
12 หน่วยกิต
1.2. กลุ่มวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
1.3. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต

รวม

36 หน่วยกิต

2. แผน ข มีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
 
2.1 หมวดวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาเลือก
18 หน่วยกิต
2.1 การค้นคว้าอิสระ
 6 หน่วยกิต
รวม
36 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสุตร วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มีอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิสูงสุด
1. ดร.กิตติศักดิ์  วิธินันทกิตต์
ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
2. ดร.นายจิรวัฒน์  สิตรานนท์
ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
3. ดร.สุณิสา  ศุภคณาพิทักษ์

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4. ดร.กมลวรรณ จิตจักร
ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
5. ดร.วรีภรณ์  รัตนิสสัย
ปร.ด.(วิศวกรรมนิวเคลียร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

        ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น

1. นักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. วิศวกรพลังงานทางภาคอุตสาหกรรม

3. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังงาน

4. ประกอบอาชีพอิสระ (ผุ้เชี่ยวชาญ นักอนุรักษ์พลังงาน ที่ปรึกษาทางด้านพลังงาน)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

         1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

        2. นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข ต้องมีประสบการณ์ทำงานแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ผลงานทางวิชาการ

หลักสุตร วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มีผลการทางวิชาการดังนี้ ดังนี้

ปี พ.ศ.
รายละเอียด
2553 
วทัญญู  รอดประพัฒน์,ศรีมา  แจ้คำ,กิตติศักดิ์  วิธินันทกิตต์,วัฒนากรณ์  นันชัย,จารุภัทร ลามคำ:"การอบแห้งอาหารทะเลด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง : Seafood Drying using Superheated Steam",วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 53 หน้า 532-539 
 2554  
2555  
2556
 
2557

กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์ : “การอนุรักษ์พลังงานในวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)” การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และ มร.ราชนครินทร์วิชาการและวิจัย วันที่ 14-16 พ.ค. 2557

2558
กมลวรรณ  จิตจักร,กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์ : :"การอบแห้งปลาหมึกด้วยเทคนิคสุญญากาศร่วมกับอินฟราเรด" การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2558
 
Vareeporn Ratnitsai, Doonyapong Wongsawaeng & Nares Chankow:"Enhancement of uranium extraction from seawater using chromic-acid-treated amidoxime adsorbent prepared by simultaneous irradiation grafting technique",Journal of Nuclear Science and Technology
3 January 2015
2559
 

ติดต่อสาขาวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9159    หรือ 090-3801970  อ.ศรีมา แจ้คำ / หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

e-mail: energybangpra@gmail.com หรือ maijung1988@gmail.com

website : https://energybangpra.wordpress.com/