วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เกี่ยวกับสาขาวิชา

         สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านทักษะการปฏิบัติและการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งต้องการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรงตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ชื่อหลักสูตร(ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)

ชื่อย่อ(ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)

ชื่อหลักสูตร(อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Mechatronic Engineering)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.Eng. (Mechatronic Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

ความสำคัญของหลักสูตร

         การใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิธีการกับวิธีการและระบบที่จะทำให้กระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพและทันสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนด้านแรงงาน รวมถึงสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

 

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสุตร วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1. หมวดศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาตร์
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เลือก
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
107 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
24 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
70 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
13 หน่วยกิต
3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม
143 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสุตร วท.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) มีอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิสูงสุด
1. อ.ทัศพันธุ์  สุวรรณทัต 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
2. อ.นพรุจ  เขียวนาค
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. อ.บุญฤทธิ์  ปินตาสี

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. อ.ศิริชัย  สมแสน
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
5. อ.อภิวัฒน์  จันโท
วศ.ม.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

        ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น

1. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

2. นักวิชการ/ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

3. นักออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

4. นักวิเคราะห์โครงการ

5. ผู้ตรวจสอบระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

6. วิศวกรจัดซื้ออุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ

7. อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

        1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า ที่ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกำหนด หรือ

        2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ

        3. สำเร็จการศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

ผลงานของสาขาวิชา

...

อาจารย์สาขาวิชาฯ ได้รับรางวัล ICSEC 2015 Best paper ในงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ICSEC 2015 

อ.ทัศพันธ์ุ สุวรรณทัต อาจารย์สาขาวิชาฯ ได้รับรางวัล ICSEC 2015 Best paper ในงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ICSEC 2015

...

นศ.คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม การแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

นาย พสิษฐ์ ทองเต็ม นักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศและ นายพีรสิชฌ์ สิงหเดโช ได้รับรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม ในการแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 22-27 พ.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีอาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต อาจารย์ชวลิต ปัญญาอิสระ และอาจารย์อภิวัฒน์ จันโท เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการแข่งขันดังกล่าว

...

นักศึกษาเมคคาทรอนิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศการสร้างหุ่นยนต์

นายธารา เทพรัตน์ และนายพสิษฐ์ ทองเต็ม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ทีมมังกร 555+) ที่คว้ารางวัลชะนะเลิศ “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Robot Design Contest 2018: RDC 2018)” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (มทส)

...

นศ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 

นายปัญญา เสาวภา นายปัญญา เสนาจันทร์ และนางสาว วิไลวรรณ จิตรอ่อง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภายใต้ชื่อทีม "ROOKIE-BOT" นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในรายการแข่งขัน “TPA Robo golf Hole-in-one Competition 2018" -PLC Competition ครั้งที่ 13 (ระดับอุดมศึกษา) การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9-10 มิ.ย. 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

...

คว้ารางวัลเหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2

นางสาววชิรญาณ์ นิตุธร และนางสาวอิสริยาภรณ์ พิลี นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ  นายณัฐดนัย ช่วยเกิด นายธราธิป มะโนคำ และนายปฏิภาณ เจสกุล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี เข้าร่วมแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ประกอบอาหาร(ผัดไทย) ในรายการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2 (Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology 2nd) รายละเอียด

ผลงานทางวิชาการ

หลักสุตร วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) มีผลการทางวิชาการดังนี้ ดังนี้

ปี พ.ศ.
 

2559 

นพรุจ เขียวนาค สุนทรี แสงศรี และทัศพันธุ์ สุวรรณทัต : “เครื่องตรวจสอบคุณภาพการผลิตพวงมาลัยรถยนต์,”การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9, 2559. หน้า 133. 

2559

ปริญญา น้ำจันทร์ จตุภรณ์ สุนทรี แสงศรี นพรุจ เขียวนาค และทัศพันธุ์ สุวรรณทัต : “ระบบตรวจสอบสถานะของช่องจอดรถยนต์,” The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) , 2016.

2558

นพรุจ เขียวนาค พัฒนพงษ์ ทาเทียว และจิระพล ศรีเสริฐผล :“การศึกษา RFID สำหรับการประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต,” การประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวกรรมและการก่อสร้าง ครั้งที่ 2, 2558. หน้า 242-246.

2558

ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต อภิวัฒน์ จันโท คมกฤช กิตติพร สู้ศึก ศิลป์จารุ นเรศ นาใต้ และทวีมิตร กมลมงคลสุข :“การออกแบบระบบควบคุมหุ่นยนต์ขนย้ายชิ้นงานเข้าเครื่องปั๊มขึ้นรูปแบบอัตโนมัติ,” การประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวกรรมและการก่อสร้าง ครั้งที่ 2, 2558. หน้า 247-252.

2558

Tassaphan Suwannatat : “Multi-Features Particle PHD Filtering for Multiple Humans Tracking,” 19th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), Chiang Mai, Thailand, 2015.
(Best Paper Award)
2558
Tassaphan Suwannatat : “Robust Humans Tracking Based on Multi-Features Particle Filter,” 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE),
Songkla, Thailand, 2015, pp.12-17.

ติดต่อสาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9133  e-mail: tassaphan_su@rmutto.ac.th ; tassaphan@hotmail.com

website : http://mechatronics.rmutto.ac.th/