วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เกี่ยวกับสาขาวิชา

         สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่มีคุณภาพ  ทั้งนี้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษา บนพื้นฐานวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ  สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  รวมทั้งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการพัฒนากำลังความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

ชื่อหลักสูตร(ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)

ชื่อย่อ(ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)

ชื่อหลักสูตร(อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Agricultural Engineering)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.Eng. (Agricultural Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

ความสำคัญของหลักสูตร

         การใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิธีการและระบบที่ทำให้กระบวนการผลิตและกระบวนการแปรรูปผลผลิตมีประสิทธิภาพและทันสมัย  เพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิต รวมถึงการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมเกษตร

 

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสุตร วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1. หมวดศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาตร์
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เลือก
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
107 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
24 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
67 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
16 หน่วยกิต
3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม
143 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสุตร วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มีอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิสูงสุด
1. ผศ.ดร.ระวิน  สืบค้า 
วท.ด.(ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. ดร.กรรณพต แก้วสอน
วศ.ด.(วิศวกรรมเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
3. ผศ.คมกฤช  กิตติพร 
วศ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
4. อ.ชนิดา  บุพตา 
วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. อ.ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

        ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยคร่าว  ดังนี้

1. วิศวกร เช่น วิศวกรโรงงาน วิศวกรโครงการ

2. นักวิชาการ / ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมเกษตร

3. นักออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

4. นักวิเคราะห์โครงการ

5. ผุ้ตรวจสอบระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

6. วิศวกรจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรกลเกษตร

7. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนด

        1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

        2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

        3. สำเร็จการศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการเทียบโอนผลการเรียน

ผลงานของสาขาวิชา

...

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 21

นายภาณุศักดิ์ ดวงสีดา และ นายทวีศักดิ์  พิมพะ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เจ้าของผลงานโครงงานเรื่อง “คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของเปลือกหอยนางรม"  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านสื่อสร้างสรรค์ ภาคโปสเตอร์ ในการแข่งขันการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2-3 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต ปราจีนบุรี

...

คว้ารางวัลยอดเยี่ยมและดีเด่นในงานการประชุมวิชาการประกวดโครงงานวิศวกรรมเกษตร ครั้งที่ 24

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำทีมโดย ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า, ดร.กรรณพต แก้วสอน, อ.ชนิดา บุพตา, อ.ศุภสิทธิ์ ประเสิรฐลาภ และอ.ชวลิต ปัญญาอิสระ และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 41 คน เข้าร่วมประชุมวิชาการประกวดโครงงานวิศวกรรมเกษตร ครั้งที่ 24 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในงานการประชุมวิชาการจำนวน 5 ผลงาน และสามารถคว้ารางวัลระดับชาติ จำนวน 5 รางวัล

...

คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยนักศึกษาวิศวกรรมเกษตรได้รับรางวัลในด้านต่างๆ รายละเอียด

ติดต่อสาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-358201    Facebook : วิศวกรรมเกษตร-มทร.ตะวันออก บางพระ