วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เกี่ยวกับสาขาวิชา

         ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารส่งออกหรือเปรียบเสมือนครัวของโลก (Kitchen of the world) รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนให้มีการแปรรูปผลผลิตเกษตร ดังนั้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จึงได้จัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ผลิตบัณฑิตเพื่อป้อนเข้าสู่ธุรกิจด้านอาหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในปัจจุบันรัฐบาลมุ่งเน้นที่จะสร้างมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารระดับชุมชนและระดับอุตสาหกรรม โดยให้บุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ทางเคมี จุลชีววิทยาและกายภาพได้ จึงมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ) ให้มีความสามารถตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง ซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว (High accuracy, precision and rapidity) ตามข้อกำหนดระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ชื่อหลักสูตร(ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ชื่อย่อ(ไทย) : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ชื่อหลักสูตร(อังกฤษ) : Bachelor of Science (Food Science and Technology)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.S. (Food Science and Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

ความสำคัญของหลักสูตร

         หลักสูตรมุ่งเน้นให้การศึกษาและส่งเสริมความรู้เพื่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศและภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มียุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรกร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตที่มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตร อาหารและพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่ม มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาดในระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งได้มีแนวทางการดำเนินงานโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเผยแพร่องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านอาหาร โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนด้านอาหาร ศึกษาและเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านอาหารในมิติต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกชื้อสินค้าที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ

         ดังนั้น การกำหนดโครงสร้างหลักสูตรจึงได้คำนึงถึงเนื้อหาความรู้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ โภชนศาสตร์เข้าด้วยกัน บูรณาการเป็นองค์ความรู้ด้านการแปรรูปอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การควบคุมและการประกันคุณภาพ ความปลอดภัยทางอาหาร การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนการส่งเสริม สุขภาพ เน้นทักษะการศึกษา การวิจัย การค้นคว้าปฏิบัติงานด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ รวมถึงการมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสุตร วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1. หมวดศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาตร์
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เลือก
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
103 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
43 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
43 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
17 หน่วยกิต
3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม
139 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสุตร วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) มีอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิสูงสุด
1. ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. ผศ.ดร.ตวงสิริ  สยมภาค
Ph.D.(Food science and Nutrition) Deakin University Australia
4. ดร.วิริยา  นิตย์ธีรานนท์
Ph.D.(Food science)  University of Wisconsin-Madison
5. อ.พัชนี  บุญธกานนท์
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

        ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชน เช่น งานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร งานวิจัย งานในโรงงาน อุตสาหกรรมอาหารในด้านการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การวิเคราะห์อาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร นอกจากนี้สามารถ ประกอบอาชพอีสระ เช่น ประกอบกิจการวสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

        1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า ที่ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกำหนด หรือ

        2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและโภชนาการ ที่ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ

        3. สำเร็จการศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรอาหารและโภชนาการ หรือ เทียบเท่าเข้าศึกษา ที่่ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเทียบโอนรายวิชาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผลงานของสาขาวิชา

...

นศ.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ รางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม

นักศึกษาสาขาวิชาฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ รางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม ในแข่งขันการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 8 Food Innovation Contest 2016 ระหว่างวันที่ 17- 18 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการนานาชาติ ไบเทคบางนา ซึ่งมีนักศึกษา จำนวน 6 คน คือ นายเกรียงไกร จันทะแสง นายแสงเลียพ พอล นางสาวอังคณา รณเรืองฤทธิ์ นางสาวนภัสสร เดชพร นางสาวศรีรัตน์ ทุยาวัตร และ นางสาวศศิประภา อินทรา ในนาม ทีม Miracle มี นางสาววิริยา นิตย์ธีรานนท์ นางจตุพร อรุณกมลศรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิริ สยมภาค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

...

นศ.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และ รางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม

รางวัลรองชนะเลิศ และ รางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 7 “Food Innovation Contest 2015”  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีนักศึกษา จำนวน 4 คน เข้าร่วมการแข่งขั้นครั้งนี้ คือ น.ส.ปิยรัตน์ บุญเลิศ นางสาวสุดารัตน์ เมืองห้าว นางสาวนวัชวรรณ คลองสติ และนายณัฐวุฒิ มาลัย มี ดร. จตุพร อรุณกมลศรี ผศ.ดร. ตวงสิริ สยมภาค และ ดร. วิริยา นิตย์ธีรานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ติดต่อสาขาวิชา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1670, 1675

e-mail: FoodSci_rmutto@hotmail.com

http://science.rmutto.ac.th/foodscience/