สำหรับนักศึกษา

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา

กองทุนและสวัสดิการ

     หน่วยงานให้บริการนักศึกษา

» ปฏิทินการศึกษา (ปริญญาตรี) 

» ระบบทะเบียนออนไลน์

» กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

   » สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน             

»  ปฏิทินการศึกษา (ปริญญาโท) 

» ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

» งานสวัสดิการนักศึกษา  โทร 1399

   » กองพัฒนานักศึกษา   โทร 1005

» ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

» ฐานข้อมูลออนไลน์

» งานหอพักนักศึกษา  โทร 1005

   » งานกิจกรรมและปกครอง   โทร 1005

» เอกสารคำร้องทางการศึกษา

» บทเรียนออนไลน์ (e-Learning)

» การประกันอุบัติเหตุกลุ่มของพักนักศึกษา 
โทร 1399  มือถือ 099-214 5466

    » งานแนะแนวทางศึกษา  โทร 1301

» คู่มือนักศึกษา

» ประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา       » งานพยาบาล โทร 1396

» แบบฟอร์ม

» โปรแกรมภาษาอังกฤษ SPEEXX

      » งานหอสมุดกลาง โทร 1094
 

» สมัครใช้งาน ฟรี WiFi

หน่วยงานให้บริการนอกหลักสูตร

     หน่วยงานภายนอก

 

» ตารางสอนของอาจารย์

» เสนอแนะ แจ้งปัญหาการใช้งานด้านสารสนเทศ

     แหล่งงานและแหล่งทุน

  » jobtopgun.com 

  » job BKK.com 

» scholarship.in.th 

  » สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GiSTDA) 

  » สื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต ThaiMOOC 

  » สื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษ talkenglish 

  » สื่อเรียนรู้ด้านสุขภาพ สสส. 

 

 

  » สถานีตำรวจภูธรศรีราชา อ.ศรีราชา 
   โทร 0863184949 , 038311112 , 038313555

  » การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา 
   โทร 0-3831-3906, 0-3832-6559-60,0-3832-2170, 0-3831-1011

  » โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา