ข่าวสารหน่วยงาน

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ SCI TECH FunRun 2018

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "SCI-TECH FunRun 2018" ด้วยระยะทาง 5 กิโลเมตร บนเส้นทางรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้กับนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล,ผศ.คมเดือน

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทย์จัดแข่งทักษะด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแข่งทักษะด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในงานเกษตรบางพระแฟร์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อการทดสอบความรู้ ความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยนักเรียนศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนด ออกแบบการทดลอ

คณะวิทย์ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตองค์ความรู้สู่ชุมชนในงานเกษตรบางพระแฟร์

เมื่อวันที่ 1-9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รศ.ดร.สุธัญญา  พรหรมสมบูรณ์  คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าศูนย์ นำทีมนักศึกษา บุคลากรร่วมจัดนิทรรศการในงานวันเกษตรบางพระแฟร์ 2561 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน บุคคลทั่วไปอย่างล้นหลาม  ซึ่งนิทรรศการและกา

คณะวิทย์ จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแข่งขันสิ่่งประดิษฐ์แบตเตอรี่พกพาจากน้ำส้มสายชู  ภายใต้หัวข้อ "เปลี่ยนของเหลือใช้ ให้เป็นไฟฟ้า" ในงานเกษตรบางพระแฟร์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ม

คณาจารย์คณะวิทย์ให้บริการวิชาการแก่นักเรียนมัธยมตอนปลาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้บริการวิชาการแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิงห์สมุทร จำนวน 90 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการให้บริการ

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงผลงานและสาธิตการทำขนมไทยในงานแถลงข่าวเกษตรบางพระแฟร์ 61

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561  ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม และ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ  ร่วมจัดแสดงผลงาน จัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์จากมะเม่า  และสาธิตการทำขนมไทย  ในงานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ 2561  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่า

ทีมผู้บริหารคณะวิทย์ ร่วมประชุมร่วมมือ ด้านวิชาการกับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

วันที่ 20 พ.ย.2561 อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต  ดร.สุธีรา  อานามวงษ์  พร้อมกับหัวหน้าสาขาและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือด้านวิชาการ กับภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการวิชาการ และคณาจารย์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ซ

อธิการบดีร่วมรับฟังรายงานผลปฏิบัติหน้าที่และส่งมอบงานคณบดีคณะ

     วันที่ 24 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.สมชาย  ปฐมศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  และ ผศ.คมเดือนโพธิสุวรรณ รองอธิการบดี ร่วมรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และการส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง ดร.จตุพร  อรุณกมลศรี หัวหน้าศูนย์

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมงานเกษียณ : จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

  20 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานวันเกษียณ "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" เพื่อเป็นการขอบคุณในโอกาสที่ ผศ.ดร.วรรณภา ทาบโลกา และอาจารย์สมบูรณ์ หมุนแก้ว อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ท่า

คณะวิทย์กิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทย์ Adventure of science

วันที่ 14 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้าน ภายใต้หัวข้อ Adventure of science โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ออกเป็น 6 ฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเผยแพร่ข้อมูล หลักสูตร และแน

คณะวิทย์จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ กรรมการ และ ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล กรรมการและเล

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯจัดพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่ 61

ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายบริหารและแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึ

คณะวิทย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร กิจกรรมที่ 1

เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายบริหารปละแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี ซึ่งเป็นกิจกรร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะว

คณะวิทย์จัดโครงการรพัฒนาความรู้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชลบุรี "Head Hand Heart"

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาความรู้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชลบุรี  กิจกรรมที่ 1 :

"Head Hand Heart"

คณะวิทย์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของคณะ

เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะผ

คณะวิทย์จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นสีจากแป้งเท้ายายม่อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นสีจากแป้งเท้ายายม่อม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิท