ข่าวสารหน่วยงาน

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

คณะวิทย์จัดโครงการสำรวจและติดตามความต้องการของชุมชน

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม  SC 103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุมหารือกับชุมชน เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชนว่าต้องการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของแต่ละชุมชนในด้านใดบ้าง โดยมีชุมชนเข้าร่วมทั้

สาขาวิทย์อาหารฯ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562  ผศ.สุพัตรา  พูลพืชชนม์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  พร้อมด้วย นายเสกศิลป์  มีดี นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทย์เข้าร่วมประชุมเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 62

เมื่อวันที่ 19-22 มีนาคม 2562  น.ส.ศศิวิมล บุษบา และ น.ส.เกศสิรินทร์ คงเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมโครงการ "SINGHA R-SA YOUTH CAMP 2019 ค่ายเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา" ณ

ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยลงตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีบศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี รักษาราชการแทนรองอธิการบด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงานใน Automation Expo 2019

นอกจากเข้าร่วมชมงานแล้ว ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ยังได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หน่วยงานและนำผลงานของนักศึกษาที่ได้ทำวิจัยร่วมกับสถานประกอบการมาจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน เช่น หุ่นยนต์ปฏิบัติงานนิวเคลียร์  รถ AGV ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าภายในโรงงานด้วยเทคโนโลยี iBcon

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์จัดโครงการ SCITECH VOLUNTEER นักวิทย์จิตอาสา

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ SCITECH VOLUNTEER นักวิทย์จิตอาสา   ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และวัดเขาไม้แดง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมทำกิจกรรมใส่ปุ๋ยต้นไม้และทำความสะอาดวัด จำนว

คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้นักศึกษา ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เพื่อให้ข้อ

นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการจากศึกษาธิการภาค 9 และคณะ เข้าตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อติดตามแผนงานบูรณาการ

นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการจากศึกษาธิการภาค 9 และคณะ เข้าตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อติดตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ SCI TECH FunRun 2018

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "SCI-TECH FunRun 2018" ด้วยระยะทาง 5 กิโลเมตร บนเส้นทางรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้กับนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล,ผศ.คมเดือน

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทย์จัดแข่งทักษะด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแข่งทักษะด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในงานเกษตรบางพระแฟร์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อการทดสอบความรู้ ความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยนักเรียนศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนด ออกแบบการทดลอ

คณะวิทย์จัดโครงการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยววิถีไทยชุมชนตะเคียนเตี้ย

          วันที่ 18 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยววิถีไทยชุมชนตะเคียนเตี้ยอย่างยั่งยืนคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและชุมชนตะเคียนเตี้ย อำเภอบางล

คณะวิทย์จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะว

อาจารย์คณะวิทย์ฯร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ร่วมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา พูลพืชชนม์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ จริยาเอกภาส ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปอาหารและมาตรฐานสินค้าอาหารแปรรูป จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นวิทยากรบรรยายและ

คณะวิทย์พัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในยุค Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องบุหงา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริส

คณะวิทย์จัดโครงการธำรงรักษ์วิถีชีวิตการทำประมงและการต่อเรือบางพระ

          วันที่ 17 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการธำรงรักษ์วิถีชีวิตการทำประมงและการต่อเรือบางพระ ณ ชายทะเลบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลป

คณะวิทย์ฯ จัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน

          เมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน ให้กับชุมชนเขาดินและชุมชนนาพุ วันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเป็นกระบวนการที

คณะวิทย์ฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายบริหารและแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึ

คณะวิทย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร กิจกรรมที่ 1

เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายบริหารปละแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี ซึ่งเป็นกิจกรร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะว