ข่าวสารหน่วยงาน

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

คณะวิทย์จัดโครงการการพัฒนาการจัดการสหกิจศึกษาของคณะวิทย์

วันที่ 28 มกราคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการพัฒนาการจัดการสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าสหกิจศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสหกิจศึกษาของนักศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเสวนา เรื่

คณะวิทย์ฯคัดเลือกตัวแทนจากคณาจารย์เพื่อเป็นคณะกรรมการประจำวิทยาเขต

วันที่ 27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมคัดเลือกตัวแทนจากคณาจารย์คณะเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำวิทยาเขตบางพระ

คณะวิทย์จัดปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทย์จัด โครงการวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าพุทธศาสนาหนุนนำ

วันที่ 21 พ.ย.2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าพุทธศาสนาหนุนนำ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้เรื่องสิ่งที่ควรเรียนรู้เพื่อดำรงอยู่ในศตวรรษที่ 21อย่างมีความสุข โดย ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อิทธิบาท 4 กับการเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษโดยพระอ

รายการมองชล เข้าสัมภาษณ์ทีมอาจารย์และนักศึกษาที่พัฒนา ผัดไทยพอดีคำ

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เคเบิลทีวีแสนสุขวิชั่น ได้ขอเข้าบันทึกเทปรายการมองชล ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้สัมภาษณ์ ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทีม Sphere และนักศึกษาทั้ง 4 คน (นางสาวนวัชวรรณ คลองสติ นายณัฐวุฒิ มาลัย นางสาวสุดารัตน์ เมืองห้าว และนางสาวปิยรัตน์ บุญเลิศ) ที่คว้ารางวัลที่ 1 ชน

คณะวิทย์ฯต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Hue University

วันที่ 20 ส.ค.58 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน ไทย-เวียดนาม จาก Hue University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

สโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ระหว่าง 3-6 สิงหาคม 2558 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อปรับพื้นฐานเพื่อให้ฐานการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาใหม่ การเตรียมพร้อมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรีระหว่างกันและกัน

คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากร

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL) และการเผยแพร่การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

คณะวิทย์ฯ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมที่ 1 การสำรวจผู้ใช้บัณฑิตเพื่อสำรวจความต้องการหลักสูตรและลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทย์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการการบริหารและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี