ข่าวสารหน่วยงาน

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

คณะวิทย์ร่วมพัฒนาเมืองต้นแบบปลอดภัย 6 มิติดิจิทัล

วันนี้ 25 กรกฎาคม 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการต้นแบบเมืองปลอดภัย 6 มิติดิจิทัล ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับ เท

สาขาวิทย์อาหาร คณะวิทย์จัดจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้นการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ณ ห้องประชุม SC103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัต

คณะวิทย์เดินหน้าพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้อง SC804 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี อ.ถวัลย์ มุขจินดา และ อ.กฤตยชล ทองธรรมสถิต อาจารย์ประจำส

คณะวิทย์จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร

นวันนี้ 22 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยได้รับเกียรติจาก คุณทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ ตำแหน่งรองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน บรรยายเรื่อง ทิศทางการศึกษา

หลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีชีวภาพ ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรรองรับการผลิตบัณฑิตในอนาคต

วันนี้ (เสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2561 เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ณ ห้องประชุม SC103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทค

คณะวิทย์จัดกิจกรรมเสวนากาแฟ แลกเปลี่ยนเรียนรู้รักษ์ความเป็นไทย

วันที่ 12 ก.ค.2562 คณะวิทย์จัดกิจกรรมเสวนากาแฟ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรักษ์ความเป็นไทย ครั้งที่ 1 ณ ลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากคณะเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร

กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขคู่มือและสรุปผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำรูปเล่มการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-Ba

กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีจากการนำไปใช้ และประมวลความรู้ทั้งหมดเพื่อจัดทำเป็นคู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบ Prob

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมทำบุญตักบาตรประจำปี 2562

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมถวายภัตตาหารเช้าแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นศิริมงคลและต้อนรับนักศึกษา

นักศึกษาสาขาวิทย์-อาหารร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้แก่  นายพิทยุตม์ เพ็ชรพินิจ น.ส.ศิริวรรณ หงษ์ทองน.ส.สิริวิมล ทิพย์สุข และนายจตุพร นามมุงคุณ ได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร "FoSTAT-Nest

คณะวิทย์ฯจัดอบรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้งานทางด้านเทคโนโลยีทางด้านระบบฝังตัวและระบบอัตโนมัติ งานแม่ข่ายและ งานด้านเครือข่าย หลักสูตรที่ 

คณะวิทย์ฯจัดอบรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้งานทางด้านเทคโนโลยีทางด้านระบบฝังตัวและระบบอัต

คณะวิทย์จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทย์ฯ จัดโครงการธำรงรักษ์การทำประมงและการต่อเรือบางพระ

วันที่ 23 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดโครงการธำรงรักษ์วิถีชีวิตการทำประมงและการต่อเรือบางพระ

คณะวิทย์จัดโครงการสำรวจและติดตามความต้องการของชุมชน

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม  SC 103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุมหารือกับชุมชน เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชนว่าต้องการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่

สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างอาชีพแก่ชุมชน

      สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดให้มีอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสร้างอาชีพแก่ชุมชน โดยอบรมการทำขนมดอกอัญชัน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสร้างอาชีพแก่ชุมชนและผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิง จังหวัดชลบุรี ให้แก่สมาชิก

สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ให้บริการวิชาการ แก่ผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิง จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการวิชาการแก่ผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิง จ.ชลบุรีภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสร้างอาชีพแก่ชุมชนและผู้ต้อง

อาจารย์คณะวิทย์ร่วมยกระดับอาชีพเกษตรกรภายใต้โครงการของสำนักงานประมงอำเภอพานทอง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  ผศ.สายใจจริยาเอกภาส และ ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานจัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสต

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดอบรมกิจกรรมพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพการผลิตผลไม้ภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จัดอบรมกิจกรรมพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพการผลิตผลไม้ (ขนุน) ภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ (ขนุน) ด้วยการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ ต่างๆ และลดปัญหาผลไม้ตกต่ำในช่วงฤดูกาลโดยการวางแผนการผลิต การตลาดการบริหารจัดการ

คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้นักศึกษา ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 3

คณะวิทย์จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้

บริษัท บลูแทส จำกัด รับสมัครพนักงาน (ไฟฟ้า,เครื่องกล) หลายอัตรา

บริษัท บลูแกส จำกัด เปิดดำเนินการเกียวกับการออกแบบ ติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ก๊าซ LPG เปิดรับสมัครพนักงาน ดังนี้

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ         จำนวน 1 อัตรา

ลำดับที่ 1 นายรพีพัฒน์  บุญทัศน์