อาจารย์คณะวิทย์ ให้บริการวิชาการส่งเสริมอาชีพด้านประมง

เมื่อวันอังคารที่ 22 พ.ค. 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ ขอความอนุเคราะห์ ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส บุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประมง เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิตอาหารปลอดภัยและการแปรรูปเพื่อเพิ่มพูนค่าให้หอยแมลงภู่ซึ่งได้มีการปฏิบัติการแปรรูปหอยแมลภู่รมควัน