อาจารย์คณะวิทย์ฯร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ร่วมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา พูลพืชชนม์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ จริยาเอกภาส ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปอาหารและมาตรฐานสินค้าอาหารแปรรูป จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติการในการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร  ณ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงธุรกิจเกษตร การจัดทำแผนธุรกิจเกษตรและพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ให้กับ Young Fammer จำนวน 50 ท่าน 

รูปภาพทั้งหมด