อธิการบดีร่วมรับฟังรายงานผลปฏิบัติหน้าที่และส่งมอบงานคณบดีคณะ

     วันที่ 24 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.สมชาย  ปฐมศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  และ ผศ.คมเดือนโพธิสุวรรณ รองอธิการบดี ร่วมรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และการส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง ดร.จตุพร  อรุณกมลศรี หัวหน้าศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร  อดีตคณบดี กับ รศ.ดร.สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์ คณบดี ในประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุม SC103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ในโอกาสนี้  รศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้พบปะกับคณะกรรมการประจำคณะ และกล่าวขอบคุณ ดร.จตุพร  อรุณกมลศรี คณะผู้บริหารที่ทุ่มเท มุ่งมั่น พัฒนาคณะ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยดีเสมอมา  อีกทั้ง ได้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์ ในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก