อธิการบดีร่วมรับฟังรายงานผลปฏิบัติหน้าที่และส่งมอบงานคณบดีคณะ

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

     วันที่ 24 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.สมชาย  ปฐมศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  และ ผศ.คมเดือนโพธิสุวรรณ รองอธิการบดี ร่วมรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และการส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง ดร.จตุพร  อรุณกมลศรี หัวหน้าศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร  อดีตคณบดี กับ รศ.ดร.สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์ คณบดี ในประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุม SC103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ในโอกาสนี้  รศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้พบปะกับคณะกรรมการประจำคณะ และกล่าวขอบคุณ ดร.จตุพร  อรุณกมลศรี คณะผู้บริหารที่ทุ่มเท มุ่งมั่น พัฒนาคณะ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยดีเสมอมา  อีกทั้ง ได้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์ ในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก