สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ จัดโครงการน้อมบูชา พระคุณครู 2560

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการน้อมบูชา พระคุณครู 2560 (ไหว้ครู) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ประธานในพิธี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีฯ พร้อมด้วย คณาจารย์ เข้าร่วม เพื่อให้นักศึกษาการได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้สอน