สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีตัวแทนมาจาก 4 สาขาวิชา คือ นางสาวน้ำฝ้าย ปะสีละเตสัง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวศยามิน วิรุณภักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายภานุรุจน์ ศิริโวหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร นายพรวิษณุ ทรายทอด สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร โดยนางสาวศยามิน วิรุณภักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559 จากผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 227 คน