สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯจัดพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่ 61

ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดพิธีไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีคนเก่ง และรับขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีของไทยให้คงอยู่สืบไป ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมบูรณ์ หมุนแก้ว อาจารย์อาวุโส เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นศิริมงคล และเป็นตัวแทนคณาจารย์กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้