สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ SCI TECH FunRun 2018

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "SCI-TECH FunRun 2018" ด้วยระยะทาง 5 กิโลเมตร บนเส้นทางรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้กับนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล,ผศ.คมเดือน โพธิสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดี ผู้บริหาร นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมรวมจำนวน 185 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก

-บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

-ชมรม To be Number One กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

-คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค,ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์, อ.สุกัลยา ชาญสมร,อ.ศรีชล ภิรมย์ลาภ,ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์)

-ศิษย์เก่า คุณศิวดล จิตต์เจริญ

 

 

 

ภาพ อ.ยศภัทร/กฤติภูมิ/พงษ์เทพ