สาขาวิทย์-อาหาร จัดจัดแข่งขันประกอบอาหาร เมนูไข่พระอาทิตย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จัดแข่งขันประกอบอาหาร เมนูไข่พระอาทิตย์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ภายในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม เชฟมาแว้ว สมาชิก นางสาวนฏมน สุทินเผือก นางสาวสมิตา รุ่งรวีพิริยะกิจ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เชฟคอนแวนต์ สมาชิก นางสาวพรสินี มนันธิรโชค นางสาวอุทุมพร วิจารณ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมตะวันยิ้ม สมชิก นางสาวรุ่งนภา แดงอุ้ย นางสาวกนกลัดดา เสียงสังข์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

ทั้งนี้ สาขาวิชาฯ ได้รับการสนับสนันเงินรางวัลโดย ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และสาขาวิชาฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่านที่ช่วยให้งานประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ และขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมรับชมและเชียร์ทำให้การแข่งขันสนุกสนานมากขึ้นครับ (ภาพโดย Arkira Stocker)