สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งศิษย์เก่าของสาขาวิชาเข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตร ทั้งนี้สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรขอบพระคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้