ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม คณะวิทย์ จัดโครงการการผลิตอาหารและเครื่องดื่มปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เมื่อวันที 22-23 มีนาคม ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง  

การผลิตอาหารและเครื่องดื่มปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  ซึ่งจัดโครงการเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนใน ดังนี้

 

-มาตรฐานการผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้และการผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้อย่างไรให้ได้มาตรฐาน อย.  

 

 

-บรรยายและปฏิบัติการทำการผลิตและสุขลักษณะการผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่ม 

 

 

 

-บรรยายและปฏิบัติการการวางระบบพลังงานไฟฟ้าและการวางผังเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ตัดเย็บจากพรมจากกลุ่ม Eco Lady 

 

 

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้บูรณาการกับการเรียนการสอนดังนี้

 

1.บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีชีวิภาพ 2 และรายวิชาโรงงานชีวภาพจำลอง  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาทคโนโลยีชีวภาพ โดยนำนักศึกษาเข้ามาร่วมรับฟังบรรยายและเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการปฏิบัติการในการผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้ให้ไดมาตรฐาน อย. และบูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง การผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่มและน้ำผลไม้เข้มข้นจากมะเม่า โดยความรู้ได้จากการบริการวิชาการการผลิตน้ำผลไม้มะเม่า25% มีสูตรที่ใช้ในการผลิตดังนี้ 1. น้ำมะเม่า 25 %, น้ำสะอาด 75 %, น้ำตาล 15 %, และเกลือ 0.05 % ผสมให้เข้ากันจากนั้นนำไปบรรจุขวดและนำไปฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิพาสเจอไรซ์ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที โดยใช้เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Retort)

 

2.การบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาโรงงานชีวภาพจำลอง  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาทคโนโลยีชีวภาพ โดยนำนักศึกษาเข้ามาร่วมรับฟังบรรยายจากวิทยากรและเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการในการบรรยายและปฏิบัติการในเรื่องการวางผังการผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้ตามมาตรฐาน GMP รวมทั้งฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้จากที่เรียนมาและความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร ในการวิเคราะห์และให้ข้อคิดเห็นร่วมกับวิทยากรและกลุ่มชุมชนเขาดินในการวางผังและออกแบบอาคารผลิตอาหารและเครื่องดื่มของชุมชนเขาดิน เพื่อจะนำไปทำเป็นแบบแปลนพื้นสำหรับอาคารผลิตเพื่อให้ชุมชนเขาดินนำไปใช้เป็นแบบแปลนในการก่อสร้างและยื่นขอเครื่องหมาย อย. ให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป