วิศวกรรมเกษตรจัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการจัดทำวัสดุปลูกสำหรับกล้วยไม้ทดแทนกาบมะพร้าว

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและจำหน่ายกล้วยไม้จากวิสหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยไม้ศรีราชา  กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการจัดทำวัสดุปลูกสำหรับกล้วยไม้ทดแทนกาบมะพร้าว”  โดยมี ดร.พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ จากศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าวจากสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตร  และมีคณาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ผศ.คมกฤช กิตติพร, ดร.กรรณพต แก้วสอน, อ.ชนิดา บุพตา, อ.ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ, อ.ภานุมาศ บุญผดุง และอ.ภัทราพร สัญชาตเจตน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในปฏิบัติการกลุ่ม เรื่องการทำวัสดุปลูกสำหรับกล้วยไม้ และการทดสอบสมบัติกายภาพวัสดุปลูกสำหรับกล้วยไม้ทดแทนกาบมะพร้าว ณ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากทางกลุ่มวิสหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยไม้ศรีราชา และส่งตัวแทนจากสวนกล้วยไม้ต่างๆในกลุ่มเข้าร่วมการอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกกล้วยไม้สกุลต่างๆ และการพัฒนางานด้านวิศวกรรมเกษตรอื่นๆเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในปีถัดไป

ข้อมูล อ.ภัทราพร สัญชาตเจตน์ ภาพ:www.facebook.com/sci.rmutto