ผู้บริหารคณะวิทย์หารือทำความร่วมมือกับ ว.เทคโนโลยีอักษรพัทยา

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วย ดร.สมทบ สันติเบ็ญจกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์ ประกอบด้วย นางสาวพัชร์สิตาศิรวงศ์ภัสสรา และนายยศภัทร เรืองไพศาล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายศรีชล ภิรมย์ลาภ และนายพงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และร่วมหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะผู้บริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เกี่ยวกับการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อจัดทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันต่อไป

 

เรียบเรียง/ภาพ: ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล, ข้อมูล: กนกรัตน์ เบญจมาศ, เผยแพร่: กฤติภูมิ แวงภูลา