ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

ผลการคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ         จำนวน 1 อัตรา

ลำดับที่ 1 นายรพีพัฒน์  บุญทัศน์

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่คัดเลือกได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวที่ กองบริหารงานบุคคล ในวันที่ 3 เมษายน 2560  เวลา 08.30 พร้อมทั้งทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยให้นำหลักฐานการรายงานตัวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา  จำนวน 1 ฉบับ
2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา        จำนวน 1 ฉบับ
3.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4.เปิดบัญชีกรุงไทย (ได้ทุกสาขา) พร้อมสำเนาหน้าสมุดบัญชี     จำนวน 1 ฉบับ