บุคลากรและคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.พิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานคณะวิทย์

วันที่ 26 เมษายน 2560 บุคลากรและคณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 13 คน  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ห้องปฏัติการ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา และการบริหารหลักสูตรฯ