นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการจากศึกษาธิการภาค 9 และคณะ เข้าตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อติดตามแผนงานบูรณาการ

นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการจากศึกษาธิการภาค 9 และคณะ เข้าตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อติดตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยคณะผู้บริหารคณะฯ นำโดย รศ. ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้แทนจากกองนโยบายและแผน อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และ ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพคลัสเตอร์หุ่นยนต์ 

เรียบเรียง : ดร.สุธีรา อานามวงษ์ ภาพ : กฤติภูมิ แวงภูลา