ดร.นันทพร พึ่งสังวร นำเสนอผลงานวิจัย ในงาน SANSCI 2017

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ดร . นันทพร พึ่งสังวร อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลิแดงและข้าวหน่วยเขือ
ในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0” (The 1st Suan Sunandha Academic National Conference on Science and Technology “ The Creativity and Innovation to Thailand 4.0” (SANSCI 2017))ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร