คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้ระบบ Arduino

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 1และชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการประยุกต์ใช้ระบบ Arduino ในงานด้านวิศวกรรมเกษตร และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ระหว่างคณาจารย์และนิสิต 2 สถาบัน เข้าศึกษาดูงาน จากตู้ปลูกพืชอัตโนมัติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และโรงเรือน Innovative GreenHouse สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร โดยมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เข้าต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ในวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี