คณะวิทย์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.เลย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ดร.วันชาติ สุพรมพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา นางสาวทัศนีย์ บุตรเพ็ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 คน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ โดยมี อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต หัวหน้าสาขาวิชาฯ ให้การตอนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาของหลักสูตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสนับสนุนการศึกษาของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี ด้านพัสดุ การเงิน ประกันคุณภาพ และสารบรรณ