คณะวิทย์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของคณะ

เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าศูนย์ บุคลากร และตัวแทนจากสถานประกอบการ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับนโยบาย สภาพการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( Eastern Economic Corridor) แผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พินิจ เข็มทอง เป็นวิทยากรบรรยาย