คณะวิทย์ฯ ได้จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2560  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผลการประกวดโครงงานมีรายละเอียด ดังนี้
 


 

ประกวดโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มัธยมศึกษาตอนต้น)
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 1. เด็กชายสุริยา เทพเดช 2. เด็กหญิงผกาพรรณ ไชยวงษ์ 3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ คณาวงค์ จากโรงเรียนพนมสารคาม”พนมอุดลวิทยา” หัวข้อเรื่อง ลดปริมาณการใช้น้ำและการงอกของเมล็กหญ้าข้าวนกในการปลูกพืชด้วยแผ่นเส้นใยธรรมชาติคลุมดิน โดยมี นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิทย์ฯ
รางวัลที่ 2 ได้แก่ 1. เด็กหญิงณัฐนรี โกศล 2. เด็กหญิงณัฐวีร์ เต็งไตรรัตน์ 3. เด็กหญิงภรภัทร ประทีปเสถียรกุล จากจากโรงเรียนชลกันยานุกูล  หัวข้อเรื่อง ประสิทธิภาพของสารสกัดจากผักบุ้งแดง ตำลึง และบัวบก ที่มีผลต่อการลดสารพิษยาฆ่าแมลงในใบกระเพรา โดยมี ว่าที่ร.ต. ศรีชาติ เพ็งอินทร์ นางสาวธาริณี แดงน้อย และฐิติลักษณ์ วัฒนศิริ เป็นที่ปรึกษาโครงการวิทย์ฯ
 รางวัลที่ 3 ได้แก่ 1. เด็กหญิงจารุรัมภา บุตรศรี 2. เด็กหญิงปัณฑิตา จิรากูลสวัสดิ์ 3. เด็กหญิงปวริศา ถิตะพาณิชย์ จากโรงเรียนชลกันยานุกูล  หัวข้อเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและศึกษาวิธีการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนทานตะวัน โดยมี ว่าที่ร.ต. ศรีชาติ เพ็งอินทร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการวิทย์ฯ 

ประกวดโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 1. นายวรเชษฐ์ ศรีบัวดี 2. นางสาวนภัสสร แจ่มแจ้ง 3. นายระพีพัฒน์ ธรรมจิตร์ จากโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หัวข้อเรื่อง เครื่องอัดกระถางอย่าง่าย 
รางวัลที่ 2 ได้แก่ 1. นางสาวนิศารัตน์ ท่ามจันทร์ 2. นางสาวอินทรา กองชนะ 3. นางสาวชยาภา ยิ้มแฉ่ง จากโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม หัวข้อเรื่อง การศึกษาการสกัดสารแทนนินจากกล้วยเพื่อชะลอการเน่าเสียของกุ้ง
 รางวัลที่ 3 ได้แก่ 1. นายนพรัตน์ ภู่อุ่น 2. นายกอบเกียรติ อุ่นแก้ว 3.นายธีระพัฒ เตียงกูล จากโรงเรียนพนมสารคาม”พนมอุดลวิทยา” หัวข้อเรื่อง นวัตกรรมลดปริมาณการใช้น้ำในการปลูกพืช