คณะวิทย์ฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และคณาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นช่องทางในการศึกษาค้นคว้า และการฝึกฝนด้วยตนเอง ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร.ณัฐภัทร พัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

 

เรียบเรียง : อดิศักดิ์  จำปาสี

เผยแพร่ : กฤติภูมิ  แวงภูลา