คณะวิทย์ฯ จัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน

          เมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน ให้กับชุมชนเขาดินและชุมชนนาพุ วันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเป็นกระบวนการที่มีระบบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคได้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ตวงสิริ สยมภาค เป็นวิทยากรบรรยาย และให้ชุมชนแบ่งกลุ่มระดมความคิดการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อฝึกให้ชุมชนคิดวิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาต่อๆไป โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ตวงสิริ สยมภาค และดร.จตุพร อรุณกมลศรี เป็นวิทยากรในภาคปฏิบัติ วันที่ 8 มีนาคม 2561 เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หลักเกณฑ์ในการคำนึงถึงการออกแบบ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และแบ่งกลุ่มให้ชุมชนระดมความคิด เขียนภาพร่างและรายละเอียดบรรจุภัณฑ์ พร้อมยกตัวอย่างเพื่อเป็นแนวคิด โดย ดร.จตุพร อรุณกมลศรี เป็นวิทยากรบรรยาย และกิจกรรมภาคปฏิบัติร่วมสร้างโมเดลบรรจุภัณฑ์ต้นแบบจากชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งยง รุ่งฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อัจฉริยเมธากร และดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร เป็นวิทยากรภาคปฏิบัติ

 

 

 

เรียบเรียง : กนกรัตน์  เบญจมาศ

เผยแพร่ : กฤติภูมิ  แวงภูลา