คณะวิทย์ฯ จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561 “ADVENTURE OF SCIENCE”

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ผู้ศาสตราจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี ได้รับการกำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ทรงพระปรีชาสามารถและทรงมีพระอัจฉริยะภาพทางดาราศาสตร์ ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2561 ในกิจกรรมมีการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของท่านในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยทุกสาขาวิชาร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมและผลงาน และเพื่อเป็นการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ ดังคำขวัญของคณะฯ ที่ว่า "รู้คิด รู้ทำ รู้นำ สร้างสรรค์"