คณะวิทย์ฯโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากร

เมื่อวันที่ 10-11 พ.ย. 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ริเวียร่า วิลล่า จ.นครนายก มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน  ซึ่งมีผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน 20 คน