คณะวิทย์ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตองค์ความรู้สู่ชุมชนในงานเกษตรบางพระแฟร์

เมื่อวันที่ 1-9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รศ.ดร.สุธัญญา  พรหรมสมบูรณ์  คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าศูนย์ นำทีมนักศึกษา บุคลากรร่วมจัดนิทรรศการในงานวันเกษตรบางพระแฟร์ 2561 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน บุคคลทั่วไปอย่างล้นหลาม  ซึ่งนิทรรศการและการสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้ประกอบด้วย

นิทรรศ

ผลงานนักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การการอบแห้งโดยโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบเพื่อชุมชน
การนวัตกรรมโรงเรือน สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีทางการเกษตร

/>
การการบำบัดน้ำเสียและอากาศโดยใช้พืช การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางจุลชีววิทยา การผลิตแก๊สชีวภาพ


การอบแห้งโดยโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบเพื่อชุมชน

สาธิต 
สาธิตการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากน้ำตาล

 

วิทยาศาสตร์กับขนมไทย : สาธิตการทำขนมไทย


กิจกรรม MATCHING GAMES