คณะวิทย์พัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในยุค Thailand 4.0

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องบุหงา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริสร้างประสบการณ์ของบุคลากรสายวิชาการ รองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในยุค Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรบรรยาย รายละเอียดดังนี้

อ.ณัฐพงศ์ สุโกมล    บรรยายในหัวข้อ "การทำงานให้บรรลุเป้าหมายแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย และนวัตกรรมการเรียนการสอนสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ"

รศ.ดร.พนิต  เข็มทอง บรรยายในหัวข้อ " "การพัฒนาองค์กรด้วยภารกิจของอาจารย์"

 

ดร.อนุรักษ์  เมฆพะโยม บรรยายในหัวข้อ ""การประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรมและนโยบายเชิงรุก"

 

และในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้กล่าวต้อนรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้แนวคิดในการปฏิบัติงานเชิงรุกในยุคไทยแลนด์ 4.0