คณะวิทย์พัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในยุค Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องบุหงา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริสร้างประสบการณ์ของบุคลากรสายวิชาการ รองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในยุค Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรบรรยาย รายละเอียดดังนี้

อ.ณัฐพงศ์ สุโกมล    บรรยายในหัวข้อ "การทำงานให้บรรลุเป้าหมายแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย และนวัตกรรมการเรียนการสอนสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ"

รศ.ดร.พนิต  เข็มทอง บรรยายในหัวข้อ " "การพัฒนาองค์กรด้วยภารกิจของอาจารย์"

 

ดร.อนุรักษ์  เมฆพะโยม บรรยายในหัวข้อ ""การประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรมและนโยบายเชิงรุก"

 

และในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้กล่าวต้อนรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้แนวคิดในการปฏิบัติงานเชิงรุกในยุคไทยแลนด์ 4.0