คณะวิทย์จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม ในการสมัครงานให้กับนักศึกษา ในวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ดร สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ดร.สุธีรา อานามวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติ จาก วิทยากร ดร.ชุติเนตร บัวเผื่อน บรรยายในหัวข้อเรื่อง คุณสมบัติของบัณฑิตจบใหม่ที่องค์กรอยากได้ วิธีการเขียนประวัติย่อ (RESUME) และช่องทางการส่งจดหมายสมัครงาน ขั้นตอนการเตรียมสัมภาษณ์งาน บุคลิกภาพในการสัมภาษณ์งาน และเสวนาประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า

 

 

ภาพ : อดิศักดิ์  จำปาสี

เรียบเรียง : อดิศักดิ์  จำปาสี