คณะวิทย์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.คมกฤช กิตติพร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ดร.ปวีณา แตงจวง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับอาจารย์และนักศึกษา กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และ วางแผน จัดทำแผนพัฒนา แผนการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

auto

auto