คณะวิทย์จัดโครงการรพัฒนาความรู้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชลบุรี "Head Hand Heart"

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาความรู้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชลบุรี  กิจกรรมที่ 1 :

"Head Hand Heart"

 เป็นการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากการรู้การคิดและสืบค้นยืนยันความคิดด้วยการลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้อาศัยกิจกรรมการเรียนที่ประกอบด้วย ABCDP สุดท้ายเกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเอง A = active learning, B = Behaving well, C = Cooperative learning, D = Discover learning ,P = Progress learning 
ประกอบด้วย 3 กลุ่มปฏิบััติการ

1. กลุ่มเคมี หัวข้อ Holi chem (การทดสอบสมบัติทางกายภาพและเคมีของผงสี)
2. กลุ่มชีววิทยา หัวข้อ การแบ่งเซลล์ไมโทซิส
3. กลุ่มฟิสิกส์ หัวข้อ ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย

กิจกรรมที่ 2 : Hand Head Heart วันที่ 18 มกราคม 2561 
* Hand Head Heart การเรียนรู้จาก วัฎจักร 3H ที่เริ่มต้นจากการลงมือทำที่ทำให้เกิดประเด็นคำถามหรือความสงสัยที่เป็นปัจจัยสำคัญของการคิด ความใฝ่รู้ ทำให้เกิดการค้นหาคำตอบที่ไม่หยุด เกิดความรักชอบและจดจ่อในสิ่งที่ทำ คำตอบและความรู้ที่ได้เมื่อนำมาผสานกันจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นเอง
ประกอบด้วย 3 กลุ่มปฏิบััติการ

1. กลุ่มเคมี หัวข้อ Holi chem (การทดสอบสมบัติทางกายภาพและเคมีของผงสี)
2. กลุ่มชีววิทยา หัวข้อ โครงสร้าง DNA
3. กลุ่มฟิสิกส์ หัวข้อ คลื่นนิ่งในเส้นเชือก

 

 

 

 

เรียบเรียง : วิไลวรรณ  ใยเมือง
เผยแพร่ : กฤติภูมิ  แวงภูลา