คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากร ระหว่างวันที่ 8-9 มิ.ย. 60  ณ สวนนพรัตน์  จ.สมุทรสงคราม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและให้ความรู้บุคลากรด้าน ด้านการบริหารงาน   เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในการทำงาน   การรู้จักตนเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น และจัดทำแผนพัฒนาตนเอง IDP ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.อำนวย  คำตื้อ  และ รศ.ประวิตร  พุทธานนท์  รองอธิการบดี  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


บรรยากาศการจัดโครงการ


"การรู้จักตนเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น"  โดย รศ.ประวิตร  พุทธานนท์  รองอธิการบดี


รศ.อำนวย  คำตื้อ รองอธิการบดี  บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร