คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้นักศึกษา ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เพื่อให้ข้อมูลแหล่งความรู้เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านวิทยากร อาจารย์พรชัย พรวิริยะกิจ อาจารย์ปวีณา เมธีวรกิจ และอาจารย์ปวริศา กิจประสพ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธี ดร.สุธีรา อานามวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ กล่าวรายงาน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 90 คน