คณะวิทย์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

          เมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2561 ฝ่ายบริหารและแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา บุคลากรสนับสนุน ร่วมวิเคราะห์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โอกาสผลกระทบ ที่คาดว่าจะเกิดและส่งผลเสียต่อคณะ

 

 

 

เผยแพร่: กฤติภูมิ  แวงภูลา