คณะวิทย์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสำรวจความต้องการของหลักสูตร

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2560 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสำรวจความต้องการของหลักสูตร ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปรัชญันันท์ นิลสุข เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์ ในหัวข้อ "แนวทางการออกแบบสำรวจความต้องการของหลักสูตร" ซึ่งคณะจะมีกำหนดลงพื้นที่จริงระหว่างวันที่ 21 พ.ย.-22 ธ.ค.2560 จำนวน 10 ครั้ง